ఇది చదివాక మీ ఆలోచనే మారిపోతుంది

August 10, 2020

అవును... మనకు ఏ కష్టం వచ్చినా కుంగిపోతాం.

కుంగిపోవాల్సినంత కష్టం నిజంగా మనకు వచ్చిందా?

బీహార్ లో తిండి లేక చిన్న పిల్లాడి తల్లి చనిపోయింది... నీకు నిజంగా అంత కష్టం వచ్చిందా?

వండుకుని తినడానికి సరుకులు, ఉండడానికి ఎక్కడో ఒక చోట ఈ భూమి మీద ఇల్లు ఉంటే నీకు కష్టం రానట్టే...

కష్టమంటే నీకేం తెలుసు అని ప్రశ్నిస్తారా?

అయితే... మీకు మాత్రం తెలుసా ? అని నేనూ అంటాను

మనిద్దరిదే కష్టం అంటే మరి 1901 లో పుట్టిన వాడిది ఏమనాలి.

రా... కష్టం ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుందో కింద చదివి తెలుసుకో.