నిధి సొగసులు - కొత్త గ్యాలరీ

August 07, 2020

ఇస్మార్ట్ శంకర్ తో ఒక్కసారిగా అందరి కళ్లు ఓ అందాల సుందరి వైపు తిరిగాయి

ఆమె నిధి అగర్వాల్

తన ఒంపుసొంపులను ఇసుక తిన్నెలపై ఆరబోస్తు ఆమె చేసిన సరస విన్యాసాలు ఎవరు మాత్రం మరిచిపోగలరు?

తెలుగు సినిమాలో ఎంతో మంది హీరోయిన్లున్నా ఈ పాప... హృదయం విచ్చుకున్నట్టు ఎవరిదీ విచ్చుకోదు

ఎవరికైనా ఎంతైన చూపగలిగిన పెద్ద విశాల హృదయం ఈ అగర్వాల్ బేబీది