పృథ్వి వార్నింగ్ ఇచ్చిన సినీ నటి

February 23, 2020

పృథ్వి నోరు అదుపులో పెట్టుకోమని వార్నింగ్ ఇచ్చిన కరాటే కళ్యాణి