నీ పైట జారుతోంది.. జారింది.. జారిపోయింది !!

August 07, 2020

రేష్మ పసుపులేటి 

తమిళంలో అవకాశాలు పట్టేసింది.

పేరు చూస్తే తెలుగమ్మాయిలా ఉందనిపిస్తోందా?

నిజమే ఆమె తెలుగమ్మాయే

కానీ తమిళంలో నటిస్తోంది

మోడల్ కూడా నండోయ్

అంతకంటే ముఖ్యమైన విషయం యోగాలో నిపుణత ఉందట ఆమెకు

ఆ మాట వేరే చెప్పాలా... పోతపోసిన సౌష్టవం చూస్తే తెలిసిపోవడం లేదూ...