ఎవరు ఈ పిల్ల... ఇంత ఘాటుగా ఉంది!!!

February 23, 2020

ఘాటైన పిల్ల. తన అందాలతో వీకెండ్ ఫన్ పంచుతోంది. ఈమె తమిళనటి, సూపర్ మోడల్. పేరు సనమ్ షెట్టి.