ఫొటోలు: మేడసాని మోహన్ గారి “అష్టావధానం”

September 17, 2019