ఫొటోలు: మేడసాని మోహన్ గారి “అష్టావధానం”

November 14, 2019

“టాంటెక్స్(TANTEX) మరియు తానా(TANA) సంస్థల సంయుక్త ఆద్వర్యంలో పంచ సహస్రావధాని డా. మేడసాని మోహన్ గారితో ఘనంగా “అష్టావధానం” 

కింద స్లైడ్ షోలో గ్యాలరీ చూడొచ్చు.