కాశ్మీర్ ఎలా ఉండబోతోంది... సింపుల్ గా

July 06, 2020

పై చిత్రం ద్వారా ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం చేసిన పని భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఫలాలను ఇవ్వబోతుందో మీకు సచిత్రంగా అర్థమై ఉంటుంది.